NOVETATS EN EL REGISTRE DE JORNADA

20/05/2019

El 8 de març de 2019 es va publicar el Real Decret Llei 8/2019, en el qual consta la modificació del registre horari laboral.

 

NOVETATS EN EL REGISTRE DE JORNADA

El 8 de març de 2019 es va publicar el RD-Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, amb la finalitat de garantir el control de la inspecció de treball i elaborar un marc consistent de seguretat jurídica que protegeixi empreses i treballadors. La mesura que – per les novetats que ha significat aprovar-la– ha causat més atenció i en la qual centrarem l’article, és la reforma del Registre de Jornada.

A continuació, definirem els principals punts que estructuren aquesta modificació nascuda de la intenció de potenciar les polítiques socials i aconseguir la recuperació dels sectors més vulnerables de l’economia:

  1. Si fins ara el registre horari només s’aplicava als treballadors amb jornada parcial (incloent fixes discontinus) i aquells que feien hores extres, a partir del passat 12 de maig – dia en què el RD-Llei 8/2019 va tenir efecte– l’obligació es va fer extensiva a la totalitat dels treballadors, independentment de la seva categoria o grup professional, a tots els sectors d’activitat i a totes les empreses que estan incloses en l’àmbit d’aplicació definit per l’Estatut dels Treballadors.
  2. De moment, la normativa no estableix una modalitat concreta de sistema de registre; únicament es limita a senyalar que s’ha de dur a terme diàriament i que el propi treballador ha d’enregistrar l’inici i el final de la seva jornada, així com també les pauses que tenen lloc en el cas que faci jornada parcial. Per tant, qualsevol mitjà (sigui en paper o telemàtic) és    vàlid mentre permeti el registre correcte d’una informació fiable i posteriorment immodificable que caldrà conservar i ser accessible des del mateix lloc de treball.

  3. Pel que fa les hores complementàries dels treballadors a temps parcial i les extraordinàries a temps complet, cal que el resum mensual les diferenciï de les hores ordinàries.

  4. El còmput mensual de les hores treballades ha d’adequar-se, lògicament, a la normativa i no pot superar el màxim que s’hi indica; per aquesta raó, cal que l’empresa tingui en       compte i respecti aspectes com el descans setmanal, el descans entre jornades o les vacances. La no-adequació a la normativa, així com també la no-realització del registre  horari, comporten sancions econòmiques de 60 a 6.250€, quantitats variables segons el grau de gravetat de l’incompliment.