INCENTIUS A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

19/06/2022

El concepte d’eficiència energètica fa referència a la capacitat per obtenir millors resultats en qualsevol activitat utilitzant la menor quantitat possible de recursos energètics.

 

Ens permet reduir el consum de qualsevol tipus d’energia i amb això els possibles impactes ambientals associats a ella.

 

Recordem que aquesta eficiència té premi des del Real Decret-llei 19/2021,de 5 d’octubre. Per contribuents que realitzin obres per la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de la seva vivenda habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tinguin arrendada per a ús com a vivenda en aquell moment o en expectativa de llogar (sempre que es llogui abans del 31 de desembre de 2023), es reconeix una reducció del 20% de les quantitats satisfetes per obres realitzades des del 6 de juny de 2021.

 

Hi ha dues deduccions:

 

  • Calefacció i refrigeració. Una deducció del 20% de les quantitats que es paguin per obres que redueixin almenys un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració de la vivenda. La base màxima de deducció serà de 5.000 euros.

 

  • Consum energètic. Una deducció de fins el 40% de les quantitats abonades en concepte d’obres per la millora en el consum d’energia primària no renovable (carbó, gas natural, petroli…) o bé que arribin a aconseguir una qualificació energètica de la vivenda d’ “A” o “B”. Base màxima de deducció és de 7.500 euros.

 

Les deduccions es practicaran en el període impositiu en el que s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres, com a molt tard abans de l’1 de gener de 2023.

 

Aplicació pràctica

 

A l’hora d’aplicar aquests incentius, una mateixa obra només pot donar dret a una de les dues deduccions indicades. Així mateix, la deducció es calcula per les quantitats satisfetes entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022, sent aplicable la deducció en l’any en que sigui expedit el certificat energètic.

 

Referència normativa: Article 1.2 R.D-llei 19/2021. Disposició addicional cinquantena de la LIRPF.

Font: Iberley