Fiscal i comptable

Gestió fiscal

 • Liquidació d'IVA
 • Pagaments fraccionats de renda
 • Retencions a compte de treballadors i professionals
 • Retencions a compte de lloguer de negoci
 • Règim d'atribució de renda (societat civil, comunitat de béns, etc.)
 • Impost de Renda de les Persones Físiques
 • Impost de societats
 • Pagaments fraccionats a compte de l'impost de societats
 • Comptes anuals de societats anònimes, limitades i cooperatives (Registre Mercantil)

Altres:

 • Informació sobre les novetats fiscals que puguin afectar l'activitat de l'empresa
 • Assessorament, assistència i representació a inspeccions i controls d’Hisenda

Gestió comptable

 • Confecció dels llibres comptables
 • Control i gestió de la seva comptabilitat
 • Confecció dels comptes anuals (balanços, memòries i comptes de resultats)
 • Confecció i anàlisi de balanços, memòries i comptes de resultats
 • Servei d'assessorament en temes comptables

Prevenció de riscos laborals

 • Convenis amb empreses de gestió de la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut

Assegurances

 • Conveni amb l’assessoria ERM Grup per assegurances d’establiments, defensa jurídica del negoci, protecció personal i familiar

Enllaços d'interés:

Demana'ns pressupost sense compromís, per correu electrònic a comptabilitat@grupcostabravacentre.com o bé omplint el següent formulari: